Přijímací řízení banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přijímací řízení

Denní studium – přijímačky


Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění, ředitel školy rozhodl otevřít ve školním roce 2023/2024 tyto obory vzdělání a stanovuje tato kritéria přijímacího řízení.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 1. ročníky s těmito obory:

 • informační technologie  (18-20-M/01)
 • ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Co musíte udělat?

 • Vyzvednete si na základní škole přihlášku ke vzdělávání (nebo si ji stáhnete zde) a vyplníte požadované údaje.
 • Necháte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce.
 • Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení podáte řediteli naší školy nejpozději do 1. března 2023.
 • V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • Každý uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2 krát
 • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na jedné škole v 1. kole 2 krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání.
 • Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.

Místo konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • V 1. termínu zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí.
 • V 2. termínu zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí.

Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.
Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Zápisový lístek:

 • Vyzvednete si zápisový lístek na základní škole.
 • Po doručení rozhodnutí o přijetí žáka, musí žák potvrdit úmysl nastoupit na střední školu, a to odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči budou bodově ohodnoceni dle zveřejněných kritérií a přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno do vlastních rukou.

V každém z oborů jsme připraveni otevřít jednu třídu po 16 žácích.

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo (jednotná přijímací zkouška – JPZ):

 1. termín – 13. dubna 2023
 2. termín – 14. dubna 2023

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (jednotná přijímací zkouška – JPZ):

 1. termín – 10. května 2023
 2. termín – 11. května 2023

Kritéria pro přijetí


V přijímacím řízení budou ke vzdělávání ve střední škole přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Uchazeči budou přijati na základě pořadí sestaveného podle:

 • jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
 • studijního průměru na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. třídy či odpovídajícího ročníku a za I. pololetí 9. třídy či odpovídajícího ročníku (posledních dvou ročníků povinné školní docházky) a
 • doplňkových kritérií.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • Český jazyk a literatura – maximálně lze získat 50 bodů
 • Matematika a její aplikace – maximálně lze získat 50 bodů

Studijní průměr

Průměrný prospěch Počet bodů
1.0 15
1.1 14
1.2 13
1.3 12
1.4 11
1.5 10
1.6 9
1.7 8
1.8 7
1.9 6
2.0 5
2.1 4
2.2 3
2.3 2
2.4 1
2.5 0
2.6 -1
2.7 -2
2.8 -3
2.9 -4
3.0 -5

Doplňková kritéria:

Informační technologie

 • Plus 2 body za známku 1 z předmětů matematika a fyzika za každé vysvědčení a předmět.
 • Plus 1 bod za známku 1 z předmětu anglický jazyk za každé vysvědčení a předmět.
 • Plus 1 bod (max. 1 bod) za účast ve vědomostních soutěžích (např. olympiádách) doložených diplomem nebo potvrzením ze ZŠ.

Ekonomické lyceum

 • Plus 2 body za známku 1 z předmětů matematika a český jazyk za každé vysvědčení a předmět.
 • Plus 1 bod za známku 1 z předmětu anglický jazyk za každé vysvědčení a předmět.
 • Plus 1 bod (max. 1 bod) za účast ve vědomostních soutěžích (např. olympiádách) doložených diplomem nebo potvrzením ze ZŠ.

Celkem v přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 161 bodů.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí pro první kolo přijímacího řízení 62 %.

Podmínky přijetí:

 • Uchazeč musí získat v celkovém hodnocení minimálně 55 bodů (tzv. cut-off score). V opačném případě nebude ke studiu přijat.

 


Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.