Školská rada banner - 1
Střední odborná škola EDUCAnet Brno

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, Ph.D., MBA

Zástupce pedagogických pracovníků: RNDr. Viera Mazíková, Ph.D. – učitelka

Zástupce zákonných zástupců: Ing. Eva Fialová

Pravomoci školské rady

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád školské rady

 • Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
 • Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.
 • Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady.
 • Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
 • Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen rady.
 • Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
 • Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které školská rada schvaluje. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.
 • Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Nominační řád pro volby do školské rady

 • Do školské rady jmenuje jednu třetinu členů zřizovatel, jednu třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci a jednu třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen zákonní zástupci).
 • Právo nominovat zástupce pedagogických pracovníků mají všichni pedagogičtí pracovníci Střední odborné školy EDUCAnet Brno, o.p.s. (dále jen škola).
 • Právo nominovat zástupce zákonných zástupců má každý zákonný zástupce žáka školy a každý zletilý žák školy.
 • Každý může navrhnout nejvýše takový počet kandidátů, jaký je počet volených členů.

Volební řád pro volby do školské rady

 • Volit zástupce do školské rady mají právo všichni pedagogičtí pracovníci školy a všichni zákonní zástupci.
 • Za každého studenta školy volí jeden zákonný zástupce.
 • Volby zástupců do školské rady probíhají tajnou formou. Termín volby stanoví ředitel.
 • Pro řízení a průběh voleb stanoví ředitel školy volební komisi. Volební komise je tříčlenná. Členy volební komise nesmí být navržení kandidáti.
 • Volební komise vydá každému oprávněnému voliči příslušný volební lístek se seznamem kandidátů.
 • Na volebním lístku volič vyznačí zvolené kandidáty, nejvýše však tolik, kolik zástupců je voleno. Volební lístek s větším počtem zaškrtnutých kandidátů je neplatný.
 • Vyplněné volební lístky vhodí volič do připravené, řádně označené a uzavřené volební schránky.
 • Volební komise po ukončení volby otevře schránku a provede sečtení hlasů. Výsledky volby zveřejní volební komise neprodleně po jejich sečtení na internetových stránkách školy.
 • Zvolen je jeden kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • V případě, že z důvodu rovnosti hlasů není možné o zvoleném kandidátovi rozhodnout, následuje druhé kolo volby.
 • Druhé kolo volby probíhá pouze mezi kandidáty, u kterých byla rovnost hlasů.
 • V případě rovnosti hlasů ve druhém kole rozhoduje mezi kandidáty los za účasti všech členů volební komise.
 • Volby pedagogických pracovníků a zákonných zástupců mohou probíhat odděleně.

Zápisy ze školské rady

Ke stažení v sekci Dokumenty

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.