Přijímání cizinců banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přijímání cizinců

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem (opatření obecné povahy č.j.: MSMT-29772/2022-1). Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. Cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

Struktura přijímacího pohovoru pro ověření znalosti českého jazyka:

1. Řízený rozhovor – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otázky z různých tematických okruhů, které souvisejí s jeho životem a studiem. Za každou jasně zodpovězenou otázku získá 1 bod, maximum je 5 bodů.

2. Popis obrázku s využitím dané slovní zásoby – uchazeč za pomocí 10 slov z nabídky popíše obrázek zachycující běžnou denní situaci. Za každé vhodně použité slovo získá uchazeč 0,5 bodu, pokud vhodně užije všech 10 slov, získává 5 bodů.

3. Čtení s porozuměním – po přečtení textu odpoví uchazeč na otázky k textu, za každou správnou odpověď získá 1 bod, maximum je 5 bodů.

Aby uchazeč u zkoušky uspěl a mohl být přijat ke studiu, musí získat alespoň 8 bodů z maximálního počtu 15 bodů a zároveň v každé části zkoušky musí získat minimálně 1 bod.

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Toto pravidlo platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob prověří řízeným rozhovorem.

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. 

Informace MŠMT k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob dlouhodobě pobývajících v zahraničí při přijímaní ke střednímu vzdělávání

Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Uzpůsobení podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se SVP

Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů.

Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.


Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.