Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

5.5.2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) lze od 11. 5. 2020 za určitých podmínek obnovit osobní přítomnost žáků posledních ročníků středních škol v souvislosti s jejich přípravou na vykonání maturitní zkoušky (v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020). Na naší škole bude tato příprava probíhat od 18. 5. do 29. 5. 2020 formou dobrovolných konzultací v maturitních předmětech, na které se žáci přihlásí s minimálně 24 hodinovým předstihem přes sdílený dokument. Při realizaci konzultací je třeba dodržovat zásady stanovené MŠMT v rámci souboru hygienických pokynů pro školy. Jedná se především o nutnost přinést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář ZDE). Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy. Dále se jedná o povinnost nosit roušku ve společných prostorách, dodržovat bezpečný odstup minimálně 1,5 metru (ideálně dva metry), mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Pro konzultace bude vyčleněna jedna třída, kde bude k dispozici desinfekce a další hygienické potřeby (mýdlo, papírové ručníky). Žáci přicházejí na základě vybraných konzultací přímo do určené třídy. Další náležitosti budou upraveny dle manuálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 (dokument ZDE). Žáků se týká především povinnost seznámit se s následujícími oblastmi v dokumentu a dodržovat pokyny v nich uvedené: Cesta do školy a ze školy, Příchod ke škole a pohyb před školou, Vstup do budovy školy, V budově školy, Ve třídě, Při podezření na možné příznaky COVID-19, Osoby s rizikovými faktory, Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny. I nadále je možné pro komunikaci využívat aplikaci Google Meet (video/audiokonference) bez nutnosti osobní přítomnosti žáka ve škole. Vše záleží na konkrétní domluvě mezi žákem a vyučujícím.

U nižších (1. – 3.) ročníků bude výuka nadále (do konce června) probíhat distanční formou. Tito žáci si mohou vyzvednout věci ze školy (skříněk) v průběhu měsíce června po předchozí domluvě s třídním učitelem, který pro tyto účely vytvoří harmonogram tak, aby se předešlo kolizi s maturitními a přijímacími zkouškami a omezila se kumulace osob dle stanovených pravidel.