Denní studium - přijímačky


Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat 1. ročníky s těmito obory:

 • informační technologie  (18-20-M/01)
 • ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Co musíte udělat?

 • Vyzvednete si na základní škole přihlášku ke vzdělávání (nebo si ji stáhnete zde) a vyplníte požadované údaje.
 • Necháte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce.
 • Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení podáte řediteli naší školy nejpozději do 1. března 2018.
 • V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • Každý uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2 krát
 • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na jedné škole v 1. kole 2 krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání.
 • Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.

Místo konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • V 1. termínu zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí.
 • V 2. termínu zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí.

Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.
Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.


Zápisový lístek:

 • Vyzvednete si zápisový lístek na základní škole.
 • Po doručení rozhodnutí o přijetí žáka, musí žák potvrdit úmysl nastoupit na střední školu, a to odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.Žáci budou bodově ohodnoceni dle zveřejněných kriterií a přijati budou žáci s nejvyšším počtem získaných bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno do vlastních rukou.


V každém z oborů jsme připraveni otevřít jednu třídu po 25 žácích.


Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo (jednotná přijímací zkouška – JPZ):

 1. termín 12. dubna 2018
 2. termín 16. dubna 2018

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (jednotná přijímací zkouška – JPZ):

 1. termín 10. května 2018
 2. termín 11. května 2018