Vize a hodnoty


Síť středních škol organizující kvalitní přípravu mladých lidí pro jejich další studium, profesní dráhu i osobní život. Školy se vedle všestranné přípravy žáků významně podílejí na rozvoji jejich osobnosti a podpoře jejich jedinečného talentu.


Hodnoty v síti EDUCAnet, které jsou každodenně uplatňované všemi pracovníky školy, hodnoty prolínající se do veškerých jejich činností:

Nadstandard

je hodnota, která musí být ve školách všudypřítomná. Odůvodňuje, proč vůbec žáci platí školné. Nadstandard je dán především osobním přístupem učitele ke každému žáku. Vede ho a pomáhá při řešení jeho individuálních potřeb a rozvíjení jeho jedinečného talentu. A to v neomezeném rozsahu pomoci žákovi, pokud žák tuto pomoc potřebuje.


Odlišení

hodnota, která nás vymezuje mezi ostatními předními soukromými školami. Neutuchající snaha být moderní školou, která se více nežli na tradice orientuje na moderní výukové prostředky, program a metody. Usiluje být školou orientovanou na potřeby absolventů v 21. století. Je žádoucí, aby absolventi byli výborně připravení pro své uplatnění v další profesním i osobním životě.


Komunikace

je hodnota, která učí studenty kvalitně a všestranně komunikovat. Jak navzájem mezi sebou, tak i s učiteli a dalšími lidmi. Otevřenou komunikací lze vyřešit naprostou většinu problémů. Škola je otevřená směrem k rodičům studentů, tak i směrem k veřejnosti, organizacím a firmám. Spadá sem i vedení žáků při jejich zapojení do reálných i virtuálních sociálních sítí.


Zábava

je nezbytnou hodnotou. Škola musí žáky i učitele bavit. Je to nutná podmínka pro dlouholetou výkonnost všech zúčastněných. Učitelé a studenti stále přicházejí s novými inspiracemi. To oživuje výuku a zpříjemňuje náladu během studia. Přínosem je i nestandardní, stále proměnné prostředí pro výuku. Do školy zcela samozřejmě patří i vzdělávací hry a soutěže, zejména digitální.


Důvěra

uplatňování této hodnoty se odehrává v široké míře. Žáci dodržují vzájemně dohodnutá a odsouhlasená pravidla chování ve školním prostředí i chování ve školní internetové síti.


Profesionalita

je hodnota, která směřuje k pedagogům. Pedagog je špičkový odborník, který se neustále vzdělává, rozšiřuje své obzory, uplatňuje nové poznatky při výchově a vzdělávání nové generace. Sleduje nové poznatky v pedagogice i ve své odbornosti. Udržuje se na vysokém stupni i v oblasti digitální gramotnosti. Výuku organizuje, vymezuje, usměrňuje. Neučí v klasickém smyslu - výklad, zkoušení. Je tutorem výchovy a výuky. Hlavním úkolem je motivovat žáky, učit je se učit, uspořádávat myšlenky, logicky uvažovat vytvářet a užívat pojmy, rozumět souvislostem a kontextu, číst a rozumět složitějším textům, srozumitelně se vyjadřovat a podobně. Organizuje práci žáků a jejich přípravu s cílem, aby se výborně uplatnili ve svém budoucím osobní i profesním životě. Motivuje je pro celoživotní učení a vzdělávání se a vychovává z nich slušné lidi. Nikdy se nesmí jednat o snahu žáka vyloučit z výchovného a vzdělávací procesu, nýbrž mu všestranně a účinně pomoci, motivovat jej. Shrneme-li , pak úkolem učitele je naučit žáky se učit, pomoci jim získat zdravou sebedůvěru a společně se žáky položit základy tomu, aby byli ve svém životě společensky angažovaní a uplatňovali základní morální a mravní pricipy - stali z nich slušní lidé.