Studijní obory


Naše škola nabízí:
  • dva studijní obory v klasické denní formě
    • informační technologie (18-20-M/01)
    • ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Veškeré důležité informace k jednotlivým oborům naleznete níže.

Informační technologie (18-20-M/01)

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích.

Při studiu odborných předmětů získají studenti technické znalosti a dovednosti v předmětech programové vybavení, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Dokáží spravovat, navrhovat a zabezpečovat počítačové sítě. Naučí se pracovat s textovými, tabulkovými a grafickými editory, prezentačními programy a operačními systémy. Ve výuce odborných předmětů klademe značný důraz na aktuálnost, praktičnost a názornost.

Student získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Bude orientován v oblasti tržního hospodářství, managementu a podnikové identity.

Příprava v odborných předmětech vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úlohy, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Podílí se na návrhu informačních systémů, zná cenové relace, výkony a vhodnost patřičného software a hardware. Zabezpečuje opravy, výpadky, kolize, antivirovou ochranu a udržuje v běžném provozu lokální síť.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na cizí jazyky (anglický jazyk - 4 hodiny týdně, druhý jazyk - 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia) a na rozvoj komunikačníchdovedností. Od třetích ročníků jsou samozřejmostí konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Výuka matematiky, fyziky a ekonomiky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ. Více v sekci Stručná charakteristika předmětů.

Absolventi studijního oboru Informační technologie se uplatňují ve vedoucích pozicích firem,  jako správci počítačové sítě, programátoři, tvůrci webových stránek, grafici či ve studiích DTP. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce.
Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Studijní obor ekonomické lyceum připravuje žáky na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Specifikem školy EDUCAnet Brno jsou vyšší hodinové dotace cizích jazyků (anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce – 4 - 6 hodin týdně, druhý jazyk – 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia) a dále rozšířená výuka v předmětech z oblasti vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Širší všeobecné vzdělání oboru a odborné i praktické znalosti z ekonomiky a informačních technologií, znamenají pro absolventy ekonomického lycea lepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce