Studijní obory


Naše škola nabízí:
 • dva studijní obory v klasické denní formě
  • informační technologie (18-20-M/01)
  • ekonomické lyceum (78-42-M/02)
 • jeden studijní obor v dálkové formě
  • gymnázium (79-41-K/41) 

Veškeré důležité informace k jednotlivým oborům naleznete níže.

Informační technologie (18-20-M/01)

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích.

Při studiu odborných předmětů získají studenti technické znalosti a dovednosti v předmětech programové vybavení, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Dokáží spravovat, navrhovat a zabezpečovat počítačové sítě. Naučí se pracovat s textovými, tabulkovými a grafickými editory, prezentačními programy a operačními systémy. Ve výuce odborných předmětů klademe značný důraz na aktuálnost, praktičnost a názornost.

Student získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Bude orientován v oblasti tržního hospodářství, managementu a podnikové identity.

Příprava v odborných předmětech vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úlohy, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Podílí se na návrhu informačních systémů, zná cenové relace, výkony a vhodnost patřičného software a hardware. Zabezpečuje opravy, výpadky, kolize, antivirovou ochranu a udržuje v běžném provozu lokální síť.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na cizí jazyky (anglický jazyk - 4 hodiny týdně, druhý jazyk - 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia) a na rozvoj komunikačníchdovedností. Od třetích ročníků jsou samozřejmostí konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Výuka matematiky, fyziky a ekonomiky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ. Více v sekci Stručná charakteristika předmětů.

Absolventi studijního oboru Informační technologie se uplatňují ve vedoucích pozicích firem,  jako správci počítačové sítě, programátoři, tvůrci webových stránek, grafici či ve studiích DTP. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce.




Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Studijní obor ekonomické lyceum připravuje žáky na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Specifikem školy EDUCAnet Brno jsou vyšší hodinové dotace cizích jazyků (anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce – 4 - 6 hodin týdně, druhý jazyk – 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia) a dále rozšířená výuka v předmětech z oblasti vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Širší všeobecné vzdělání oboru a odborné i praktické znalosti z ekonomiky a informačních technologií, znamenají pro absolventy ekonomického lycea lepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce




Gymnázium - dálkové studium

Na hodině
 • Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Svým širokým, všeobecně koncipovaným základem a pružností ve formě diferenciačních prostředků připravuje absolventy především ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

  Organizace výuky v dálkovém studiu:

 • Studenti se vyučují v devíti třídenních blocích, a to od pátku odpoledne do neděle večer. Konkrétní rozvrh naleznete ve školním e-learningovém systému AES - Důležité studijní materiály.

 • Vyučovací hodiny mají charakter běžných hodin kombinovaných s konzultacemi, kde mohou studenti klást otázky svým vyučujícím k látce, která pro ně byla již dříve on-line připravena prostřednictvím e-learningového systému AES.

 • Vyučovací hodiny také slouží k prověřování znalostí studentů formou klasifikace.

 • Studenti každé pololetí obdrží vysvědčení úplně stejně jako jejich kolegové v denním studiu. I maturitní zkouška se koná naprosto stejně.

 • Zásadním rozdílem, jímž se liší výuka v dálkové formě gymnaziálního vzdělávání od ostatních oborů, je jeho délka. Délka studia je totiž u všech ostatních oborů o jeden rok delší než forma denní. Jen gymnázium trvá v denním i dálkovém studiu čtyři roky

 • Na naší škole se oproti jiným školám snižují výdaje za studium tím, že si studenti nemusejí pořizovat téměř žádné učebnice a sešity, protože jim úplně postačí náš e-learningový portál. Ovšem na druhou stranu je důležité, aby naši studenti měli doma či v zaměstnání přístup k počítači připojenému na internet a k možnosti si vyhledané dokumenty v případě potřeby vytisknout.