Strategické postupy, které používáme při cestě k naplnění vize zřizovatele


Obsah výuky

 • Přizpůsobení obsahu výuky současným a budoucím potřebám nastupující generace. Připrava absoventů ochotných a schopných učit se nové poznání a postupy, celoživotně se vzdělávat.
 • Škola se snaží odstraňovat hranice mezi jednotlivými předměty, jejích prolínání. Uplatňování modulové výuky.
 • Důraz na prostoupení praxe a teorie. Odborní pracovníci z nejrůzněších oborů se podílejí na výuce. Výuka se z části odehráváná v nejrůznějším prostředí (firmy, státní a společenské instituce, kulturní akce, internet).
 • Žáci i učitelé neustále objevují nové zdroje vědění na kvalitních portálech v síti internetu. Přehled těchto zdrojů společně sdílejí.
 • V nezbytném rozsahu zajistit a zpřehlednit požadavky kladené na žáka s ohledem na státní maturity a případné další státní testování (státem vymezené základní vědění).
 • Příprava na dobu digitální, společenskou, sociální a ekonomickou je nikoliv dle historicky zavedených školních předmětů na dobu chemickou, biologickou, fyzikální, tělocvičnou...


Výukové metody

 • Učitel již neučí a nezkouší v klasickém slova smyslu. Jeho posláním je motivovat a zapalovat žáky pro výuku, pro vědění a další celoživotní učeni. Je tutorem žáka a výuky. Výuku organizuje, vymezuje oblasti a prostor pro diskuzi, zapojení a tvorbu každého ze žáků.
 • Výuka je organizována s důrazem na žáka, jeho individuální potřeby, spolu se žákem a jeho rodiči se snažíme o rozpoznání a rozvoj jeho jedinečného talentu. Hodnotné zapojení všech žáků do procesu a tvorby jejich osobních a školních výstupů.
 • Uplatnění nejnovějších digitálních technologií (hardware a software) pro zajištění kvalitní moderní výuky.
 • World wide web, sociální sítě a výukové aplikace pokrývající rozsah výuky studijních oborů jsou základní studijní pomůckou. Rozvoj dovedností spojených s kvalitním vyhledáváním obsahu výuky ze zdrojů z celého světa. Rozvoj kreativity při řešení úloh a problémů v propojeném digitálním prostoru.
 • Učitel je pro žáky průvodcem v digitálním i reálném světě. Prolnutí sociálních sítí digitálních a reálných a jejich významný přínos pro výchovu a vzdělávání. Žáci i učitelé společně přispívají do sociálních sítí a vzdělávacího digitálního prostoru (Wikipedie, iTunes, Youtube, vzdělávací portály, sociální sítě, diskusní prostory...).
 • Na mutimediální výstupy žáků a učitelů je kladen velký důraz. Zejména se jedná o videopodcasty, audiopodcasty, multimediální prezentace, mushup apod. Následná prezentace a archivace těchto prací. Každodenní práce a tvorba v digitálním prostředí spolu se simulací skutečného pracovního prostředí je nezbytností.
 • Dovednosti spojené s vyhledáváním vědění, třídění informací, jejich vyhodnocování, zpracovávání, prezentování s následným archivováním pro pozdější použití.
 • Důraz na kvalitní individuální a kolektivní prezentací získaných dovednosti a znalostí multimediáními nástroji a uplatnění moderních prezentačních ”měkkých” dovedností. Spolu s učitelem oficiální hodnocení výstupů ostatních.
 • Rozvoj kritického myšlení a jeho uplatňování v každodenních životních situacích, ve výchovném a výukovém procesu.
 • Moderní metody praxe s informacemi (myšlenkové mapy, brainstorming, plánování úkolů, digitální ukládání a následné sdílení informací za pomoci kvalitních digitálních nástrojů).
 • Důraz na kvalitní výuku cizích jazyků. U vybraných předmětů je část výuky organizovaná v cizím zpravidla anglickém jazyce.


Organizace výuky

 • Informační technologie se prolínaji do všech předmětů. To umožňuje organizaci výuky mimo klasicky uspořádané školní třídy. Výuku je možno organizovat kdekoliv a kdykoliv. V jakémkoliv vhodném a přínosném prostředí.
 • Internet je všudypřítomný. Užití online napojených osobních počítačů, notebooků, tabletů či chytrých telefonů ve veškeré výuce a domácí přípravě.
 • Škola propojená v praxí, firmami, společenskými organizacemi, složkami státu, významnými osobnostmi, rodiči žáků, veřejností.
 • Výuka není nutně vázána na budovu školy, třídu. Exkurze, besedy, konference s aktivní účastí studentů a učitelů. Studijní pobyty, praxe studentů. Domáci příprava žáků v digitálním prostředí sdíleném se spolužáky a učiteli.
 • Archivaci všech výchovných a výukových akcí a projektů v podobě digitálních audiovizuálních výstupů. Jejich účinné využití pro prezentaci školy a sítě EDUCAnet.