Školská rada


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Zuzana Kadlecová - učitelka

Zástupce zákonných zástupců: Eliška Brodská


Pravomoci školské rady

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád školské rady

 • Školská rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
 • Z jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení.
 • Nejméně jedenkrát ročně informuje školská rada zákonné zástupce žáků, pracovníky, zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace je výroční zpráva o činnosti školy.

Nominační řád pro volby do školské rady

 • Do školské rady jmenuje jednu třetinu členů zřizovatel, jednu třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci a jednu třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen zákonní zástupci).
 • Právo nominovat zástupce pedagogických pracovníků mají všichni pedagogičtí pracovníci EDUCAnet – Střední odborné školy a gymnázia Brno, o.p.s. (dále jen škola).
 • Právo nominovat zástupce zákonných zástupců má každý zákonný zástupce žáka školy a každý zletilý žák školy.
 • Každý může navrhnout nejvýše takový počet kandidátů, jaký je počet volených členů.
 

Volební řád pro volby do školské rady

 • Volit zástupce do školské rady mají právo všichni pedagogičtí pracovníci školy a všichni zákonní zástupci.
 • Za každého studenta školy volí jeden zákonný zástupce.
 • Volby zástupců do školské rady probíhají tajnou formou. Termín volby stanoví ředitel.
 • Pro řízení a průběh voleb stanoví ředitel školy volební komisi. Volební komise je tříčlenná. Členy volební komise nesmí být navržení kandidáti.
 • Volební komise vydá každému oprávněnému voliči příslušný volební lístek se seznamem kandidátů.
 • Na volebním lístku volič vyznačí zvolené kandidáty, nejvýše však tolik, kolik zástupců je voleno. Volební lístek s větším počtem zaškrtnutých kandidátů je neplatný.
 • Vyplněné volební lístky vhodí volič do připravené, řádně označené a uzavřené volební schránky.
 • Volební komise po ukončení volby otevře schránku a provede sečtení hlasů. Výsledky volby zveřejní volební komise neprodleně po jejich sečtení na internetových stránkách školy.
 • Zvolen je jeden kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • V případě, že z důvodu rovnosti hlasů není možné o zvoleném kandidátovi rozhodnout, následuje druhé kolo volby.
 • Druhé kolo volby probíhá pouze mezi kandidáty, u kterých byla rovnost hlasů.
 • V případě rovnosti hlasů ve druhém kole rozhoduje mezi kandidáty los za účasti všech členů volební komise.
 • Volby pedagogických pracovníků a zákonných zástupců mohou probíhat odděleně.

Zápisy ze školské rady

Ke stažení v sekci Dokumenty