Školné


Denní studium

- školné za jeden školní rok je  23 000,- Kč

- ve školním roce je školné rozloženo do dvou splátek

- platba je prováděna vždy za každé pololetí zvlášť -  11 500,- Kč za jedno pololetí

- platbu za 1. pololetí školního roku 2018/2019 je potřeba uhradit do 10. 6. 2018

- platbu za 2. pololetí školního roku 2018/2019 je potřeba uhradit do 10. 1. 2019

- platba je prováděna na účet školy: 516103000/2700

 

Slevy na školném:

-   30% na školné v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde budou samé jedničky v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku; nebo

20% na školné  v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde bude vyznamenání  v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku; nebo

10% na školné  v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde nebude  žádná trojka v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku

V případě splnění podmínek dle a) nebo b) se slevy nesčítají. Uvedené slevy nelze poskytnout v případě, že studentovi bude udělena v daném období důtka třídního učitele nebo snížena známka z chování nebo bude podmíněně vyloučen ze studia.


Garance ceny:

Škola garantuje studentovi nezměněnou výši školného po celou dobu studia, s výjimkou případu, kdy by míra inflace, vyhlášena Českým statistickým úřadem, překročila 3% nebo kdyby se normativ, poskytovaný škole na jednoho studenta, snížil o více než 5% oproti normativu z roku předcházejícího (podle §4, zákona č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků).