Kodex učitele sítě EDUCAnet


 1. Zná vizi zřizovatele, ztotožňuje se s ní, sděluje ji žákům a rodičům.
 2. Zná hodnoty vyznávané v síti EDUCAnet, ztotožňuje se s nimi a uplatňuje je ve svém výchovném a pedagogickém působení a to ve všech činnostech ve škole i na všech mimoškolních akcích. K uznávání těchto hodnot vede žáky.
 3. Zná strategické postupy uplatňované v sití EDUCAnet, které jsou cestou k naplnění vize zřizovatele. Tyto postupy uplatňuje ve svých výukových plánech. Ke strategickým postupům se vyjadřuje a navrhuje jejich korekce. Do schválení změn jsou závazné aktuálně platné strategické postupy. Se strategickými postupy seznamuje žáky a jejich rodiče.
 4. Uplatňuje moderní výukové metody. Typickým znakem sitě EDUCAnet je mnohem méně drilování a memorování faktů. Výrazně více se požadované vědomosti a informace vyhledávají, třídí, zpracovávají, vyhodnocují a užívají pro výuku a žákovské projekty.
 5. Řídí se závazným dokumentem, kterým je Školní vzdělávací plán (ŠVP). Je obeznámen se zde uvedenými cíly vzdělávání, kterými jsou A) Vybavit žáky klíčovými kompetencemi, B) Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem, C) Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění. Klade naprosto stejný důraz tyto všechny části výchovně vzdělávacího procesu.
 6. Neučí a nehodnotí žáky v klasickém slova smyslu. Je tutorem výchovných a výukových hodin. Motivuje žáky k učení, učí žáky učit se. Vymezuje rozsah poznání v souladu se svým výukovým plánem a školním vzdělávacím plánem (ŠVP). Připravuje žáky proetapu následného celoživotního vzdělávání.
 7. Vede žáky k multimediálnímu zpracování žákovských prací, esejí a výstupů z projektových týdnů. Pracuje s digitálním obrazem, zvukem a textem. Závěrem žákovských prací je sebehodnocení žáka, hodnocení kolektivem a pedagogem. Veškeré multimediální výstupy archivuje v určených úložištích školní dat. Všechny úkoly a samostatné a týmové práce žáků zadává tak, aby žák věděl, proč musí danou věc udělat.
 8. Organizuje a zabezpečuje výuku pro přidělenou skupinu/třídu. Při hodnocení využívá věcné číselné i slovní hodnocení dle standardů školy. Vyváženě využívá danou stupnici, řádně informuje rodiče, zejména prostřednictvím k tomu určenému hodnotícího programu. Výrazně negativní průměr hodnocené svěřené skupiny/třídy je důvodem pro hospitaci a další opatření ze strany vedení školy.
 9. Prioritně využívá všechny možnosti pozitivní motivace žáků. Na začátku školního roku srozumitelně seznámí žáky s pravidly hodnocení jejich práce (co, kdy, kde, jak, proč) a tato pravidla dodržuje.
 10. Postupuje diferencovaně, zejména ke slabším žákům a těm, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali pozadu. Těmto skupinám se věnuje po výuce, kondičními lekcemi, korespondenčně, pomáhá pomocí sociálních sítí a e-mailu.
 11. Žákům, kteří jsou slabší v písemném či ústním projevu umožní způsob testování vědomosti, ve kterém žák podává lepší výkony.
 12. Plnohodnotně využívá zdroje E-learningu určené školou (nebo sítí EDUCAnet). Sám se aktivně podílí na tvorbě e-learningových materiálů, zpracovává vlastní lekce a cituje vhodné veřejné zdroje a zpřehledňuje je.
 13. Ovládá nadstandardně výpočetní techniku, práci na internetu nové generace. Stále se v tomto oboru zdokonaluje a snaží se stačit dynamickému rozvoji informačních technologií.
 14. Zdrženlivě hodnotí objektivní skutečnosti. Může uplatňovat svůj pohled na svět a svoji kulturu, tyto hodnoty však nevnucuje svým žákům.
 15. Vědění a vědomosti neustále propojuje s reálným životem a praxí. Vede žáky k uplatňování naučeného v reálné situaci. Do výuky včleňuje outdoor akce, exkurze, projektové týdny. Vede žáky k uplatnění naučeného popř. další informace dohledávat. Využívá simulačních her, kde žák řeší konkrétné problém, který ho může v reálném životě potkat.
 16. Vede žáky k respektování pravidel, dodržování školního řádu, pravidel soužití a společenských pravidel. Sám tato pravidla také dodržuje a je v tomto ohledu příkladem žákům.
 17. V maximální míře je loajální ke svému zaměstnavateli, jeho pokyny bere za své, a to i v případech, kdy se s nimi zcela neztotožňuje.
 18. Při výchovném a vzdělávacím procesu, dříve, nežli použije jakýkoliv postih či sankci, čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních stimulů. (Motivací pro žáky je, když na určité věci přicházejí sami, když mohou být pyšni na své výsledky a mají pocit, že je zajímá to, co studují.) Vnější motivace známkou je výrazně méně hodnotná, nežli motivace vnitřní.