Charakteristika předmětů


Předměty společné pro Informační technologie a Ekonomické lyceum


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Český jazyk prohlubuje znalosti žáků v české gramatice a pravopisu. Rozvíjí schopnost porozumět psanému textu, utvářet si vlastní názor a dovednosti při psaní různých slohových útvarů.
Literatura podává kompletní přehled ve vývoji literárních směrů a skupin od doby starověku až po současnost. Rozvíjí schopnost interpretovat, rozebrat text, prohloubit svůj úsudek a diskutovat o dílech.


ANGLICKÝ JAZYK (od 3. ročníku konverzace v anglickém jazyce)
Angličtina je nejrozšířenějším dorozumívacím jazykem a jeho zvládnutí patří bezpochyby mezi základní dovednosti, které si žáci ponesou dále do života. Při výuce používáme moderní učební materiály zaměřené na komunikaci, včetně jejich internetových mutací. Důraz je kromě osvojení si základních gramatických pravidel, slovní zásoby či výslovnosti, kladen také na projektovou výuku a tímto aktivní zapojení žáků do celého procesu. Při výuce žáci využívají široké nabídky interaktivních pomůcek. Cílem je, aby byli žáci schopni komunikovat v anglickém jazyce při řešení standardních situací.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Španělština je hned po čínštině a hindí nejrozšířenějším jazykem, do kterého mohou žáci proniknout jak z hlediska gramatického, lexikálního, tak i z hlediska kulturního. V hodinách španělštiny se žáci naučí říct něco o sobě, osvojí si pravidla pro užívání tohoto jazyka, která pak aplikují v praxi na vytváření vět, komunikaci.  Nedílnou součástí jsou i reálie Španělska a Latinské Ameriky. Každý ze žáků bude mít chuť jít na španělskou fiestu, zažít corridu, ochutnat paellu či gazpacho a pak co jiného než dát si siestu za poslechu flamenca… a vždy se přitom domluvit.

NĚMECKÝ JAZYK
Výuka německého jazyka předpokládá osvojení gramatiky a slovní zásoby, které jsou nezbytné pro porozumění a komunikaci v běžných každodenních situacích. Důraz je ovšem kladen i na reálie, zvyklosti a kulturu německy mluvících zemí. Snahou je, aby žáci získali také povědomí o historických a lingvistických souvislostech vývoje mezi mateřským a cizím jazykem.

RUSKÝ JAZYK
Ruština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě a zájem o její výuku u nás stále stoupá. Základem zvládnutí tohoto jazyka je ruská azbuka, která může dělat žákům zpočátku potíže, naopak slovní zásoba je v řadě případů velmi podobná. Při jejím osvojování klademe důraz na správnou výslovnost a přízvuk. Také ruská gramatika, její pravidla i systém mají shodné znaky s češtinou, což je pro žáky jistě výhodou. Cílem výuky ruského jazyka je osvojit si slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl žák schopný porozumět rodilému mluvčímu a domluvit se s ním. Nedílnou součástí výuky jsou i konverzační témata a ruské reálie.

DĚJEPIS
Dějepis vybaví žáky základními poznatky o konání člověka v minulosti. Formou přednášek, diskuzí a samostatných prací rozvíjí časové a prostorové představy a empatie, které umožní žákům lépe pochopit historické jevy a děje. Při vyhledávání a zpracovávání informací je kladen důraz především na pochopení historických souvislostí mezi regionálními, českými a světovými dějinami. Hlavním cílem předmětu je pak uchování historické kontinuity a historické paměti mezi žáky a jejich aplikace na současné problémy společnosti a lidstva.

MATEMATIKA
Matematika rozvíjí především logické myšlení, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Učí srozumitelné a věcné argumentaci. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulovat problém a nacházet strategie řešení. Významným aspektem výuky je i rozvoj geometrické představivosti. Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky.

FYZIKA
Žáci se učí poznávat fyziku jako součást každodenního života. Poznávají přírodní jevy a souvislosti mezi nimi na základě vědeckých poznatků. Seznamují se s konkrétními možnostmi využití fyzikálních poznatků v nejrůznějších oblastech techniky i technologií. Fyzika účinně využívá znalostí a dovedností matematiky při řešení nejrůznějších problémů a umožňuje i kvantitativní vyjádření těchto problémů. Na základě středoškolského studia fyziky a příbuzných oborů budou naši žáci schopni zvládnout vysvětlení běžných fyzikálních jevů z přírody i z praktického života. Zároveň budou teoreticky připraveni k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů na vysokých školách.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Tělesná výchova rozvíjí praktické pohybové dovednosti, týmovou spolupráci, smysl pro fair play, v činnostech, jež jsou každodenní součástí zdravého a aktivního života člověka. Žáci se zdokonalí v míčových hrách (fotbal, florbal, basketbal, volejbal), ale také v dalších sportech, jako jsou plavání, atletika, gymnastika, aerobic nebo ringo. Výborné prostorové podmínky, konkrétně školní bazén, velká tělocvična, venkovní hřiště s atletickým oválem, jsou velkým benefitem naší školy. Každoročně mají naši žáci možnost zúčastnit se lyžařského/snowboardového kurzu a v 1. ročníku také seznamovacího kurzu se sportovním zaměřením.      

ZEMĚPIS

Hlavním cílem zeměpisu pro žáky ekonomického lycea je rozšířit žákovy poznatky ve fyzické a socioekonomické geografii, regionální geografii a geografii České republiky. Žáci se učí vytvářet mezipředmětové vztahy, vyhledávat, zpracovávat a hodnotit informace. Osvojí si schopnosti využívat geografické znalosti a dovednosti v praktickém životě, naučí se využívat internet a jiná média při získávání a zpracovávání informací. Snahou učitele je, aby žáci také pochopili kulturní zvláštnosti různých národů, aby nacházeli potěšení v cestování, objevování krás přírody a v poznávání jiných náboženství.

Žáci Informačních technologií se seznámí pouze s geografií socioekonomickou, která je běžnému člověku mnohem bližší. Aktuální problémy světa, kulturní a náboženské rozdíly, konflikty ve světě, evropská integrace, jsou hlavními tématy zeměpisu pro žáky IT.

BIOLOGIE
Předmět umožní žákům bez rozdílu oboru nahlédnout „pod pokličku života“. Poznají strukturu buňky, vlastnosti organismů, biologii člověka a základy genetiky. Do výuky jsou též zařazeny pasáže Výchovy ke zdraví. Studium biologie oboru Ekonomické lyceum je zaměřené zejména na detailní poznání vlastností různých skupin organismů k čemuž přispívají i praktické aplikace spojené s řešením projektů a laboratorních prací. Biologie oboru Informační technologie poskytuje především stručný přehled o výše uvedených biologických oblastech s návazností na internetové aplikace (př. práce s bioknihovnou).

CHEMIE
Předmět představuje žákům chemii v souvislostech jako objasnění struktury a vlastností látek, které nás všechny obklopují. Postupně se prochází studiem obecné, anorganické a organické chemie se završením v biochemii vysvětlující chemickou podstatu živých soustav. Celé studium chemie oboru Ekonomické lyceum je zaměřené na detailní poznání výše uvedených oblastí chemie vč. aplikací k čemuž přispívá i obzor rozšiřující projekt. Chemie oboru Informační technologie umožňuje pochopení základních principů předmětu orientovaných na praxi a život, řešení aplikovaných úloh a získání dovednosti orientovat se v chemické problematice na internetu.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Předmět nabízí žákům přehled v základní problematice života člověka ve společnosti. Žáci se seznámí s psychickým životem jedince a jeho vývojem v průběhu života, nahlédnou do pravidel komunikace a udržování mezilidských vztahů, poučí se o fungování člověka v různých sociálních skupinách. Obdrží praktické informace pro život z oblasti občanskoprávní, pracovněprávní, ekonomické a etické. Pomáhá orientovat se v současné politické scéně a udělat si představu o fungování státu. Nabízí základní poučení o abstraktním filosofickém myšlení i orientaci v nejdůležitějších světových náboženstvích. Žákům oboru Ekonomické lyceum poskytuje předmět hlubší teoretické základy a orientaci ve vědních oborech psychologie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy, právo, ekonomie, etika, filozofie, religionistika a neformální logika.

EKOLOGIE
Předmět doplňuje základní ekologické poznatky do vzdělávacího obsahu oborů, v nichž se nevyučuje biologie a geografie. Úkolem je vést žáky k poznávání vztahů člověka a jeho životního prostředí. K výchovně-vzdělávacím cílům předmětu patří především rozvíjení aktivního přístupu k ochraně přírody a krajiny. Teoretickou výuku doplňují ekologické aktivity žáků (odpadové hospodářství – třídění odpadu).Specifické předměty Informačních technologií


TECHNICKÉ VYBAVENÍ
V technickém vybavení se žáci učí porozumět počítačům a jejich příslušenství. Studium začíná pochopením základních principů zpracování dat a pochodů uvnitř počítače. Po prostudování těchto procesů žáci získají znalosti o různých hardwarových komponentách. Prioritně jsou vedeni k samostatnosti si informace vyhledat a použít, což jsou hlavní dovednosti pro úspěšný život v moderní informační společnosti.

OPERAČNÍ SYSTÉMY
Předmět se snaží představit úplné portfolium operačních systémů (OS), jak klasických OS pro stolní počítače a notebooky, tak i mobilních OS pro telefony, tablety a jiná mobilní zařízení. Žáci se seznámí se základní obsluhou, instalací a nastavením komerčních OS, ale také těch otevřených, spadajících do skupiny open-source. Pro tyto účely je využito různých virtualizačních nástrojů. Žákům budou také představeny serverové operační systémy se zaměřením na různé síťové služby.

APLIKAČNÍ SOFTWARE
Úkolem předmětu je naučit žáky pracovat s běžně užívanými počítačovými programy. Jedná se hlavně o kancelářský software, komunikační software a programy pro práci s multimédii. Žáci se naučí tyto programy efektivně využívat, používat klávesové zkratky pro rychlejší práci a seznámí se s typografickými pravidly. Výuka je koncipována tak, aby poznatky získané v předmětu, dokázali žáci využít ke snadnějšímu a rychlejšímu ovládání programů, se kterými se setkají v praxi.

PROGRAMOVÁNÍ
Programování se zaměřuje na řešení zadaných problémů prostřednictvím počítače. Žáci se učí jakým způsobem lze pomocí příkazů v daném programovacím jazyce zapsat algoritmus, pomocí něhož lze zadaný problém vyřešit. Předmět vede k rozvoji abstraktního a analytického myšlení, správné formulaci, srozumitelnému a přehlednému zápisu. Řešené problémy jsou voleny s ohledem na mezipředmětové vazby (především matematika, fyzika) a využití v reálném životě. Programování se též zabývá vývojem www stránek a jednoduchých webových aplikací.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ
Cílem předmětu je naučit žáky prakticky využít nabyté vědomosti z ostatních teoretických předmětů informačních technologií. Žáci si procvičují dovednosti z oblasti hardware a počítačových sítí. Po absolvování praktického cvičení budou žáci schopni pojmenovat jednotlivé součástky v počítači, ověřit jejich funkčnost a opravit je. Důraz se klade i na samotnou údržbu a předcházení poruch počítače. Žáci si také procvičí budování počítačových sítí, jak pomocí kabelového, tak i bezdrátového spojení.

EKONOMIKA (IT)
Předmět se snaží žákům představit trh a základní tržní mechanismy, problematiku podnikání a podniku. Součástí studia jsou též základy finančnictví, marketingu a managementu. Výstupem předmětu by měla být schopnost orientovat se v běžných ekonomických problémech (např. proč klesá cena ropy…), životních situacích (např. při jednání s úřady) a vytvoření si vlastního uceleného hospodářsko-politického názoru. Studium je doplněno řadou reálných úloh, aplikací a projektů, které řeší žáci i s využitím internetových zdrojů.

Specifické předměty Ekonomického lycea


EKONOMIKA (EL)
Předmět je vybudován na základním pojmu „tržní ekonomika“. V první řadě jsou detailně objasněny základní pojmy a mechanismy trhu jako nabídka, poptávka, cena, konkurence apod. Pozornost je dále zaměřena na problematiku podnikání dle živnostenského i obchodního zákoníku. Součástí studia je i struktura a financování podniku, finanční trh, bankovnictví a osobní finance. Velmi významné z hlediska budoucnosti žáků je řešení praktických problémů spojených se zaměstnáním vč. zákonných odvodů. Celý předmět pak uzavírá makroekonomická problematika oblastmi jako je inflace či nezaměstnanost. Součástí je též celá řada případových studií a projektů.


MARKETING A MANAGEMENT
Předmět představuje dvě velmi významné oblasti řízení firmy – management a marketing. V rámci marketingu získají žáci přehled o strategické pozici produktu na trhu, tzv. marketingovém mixu zahrnujícího výrobek, cenu, distribuci a propagaci. Pochopí též metody a postupy vedení marketingového výzkumu. Při studiu managementu je kladen důraz na principy vedení a řízení podniku, organizaci a plánování, time-management, lidské zdroje, výkonnost a růst, formování týmů vč. delegování pravomocí a odpovědnosti. Vlastní učivo předmětu tak tvoří nosnou kostru pro kariéru ve vedoucí funkci v podniku či organizaci.


ÚČETNICTVÍ
Úkolem předmětu je seznámit žáky s pojmy, zásadami a principy účetnictví a daňové evidence. Žák se naučí teoreticky orientovat v účetnictví a zákonech, které ho upravují. V účetnictví je kladen důraz na pochopení podstaty účtování a na vysvětlování základního účtování jednotlivých podnikových agend.


PRÁVO
Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání právních úprav např. v počítačových databázích. Učí se posoudit obsah typických smluv jako je kupní smlouva a pracovní smlouva. Učivo prohlubuje právní vědomí žáků a učí je uplatňovat získané poznatky na typových příkladech.


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační technologie jsou nedílnou součástí našeho osobního i pracovního života. Předmět žákům poskytne obecný přehled o historii i žhavé současnosti výpočetní techniky, běžném i alternativním softwaru a základních principech fungování počítačů. Žáci se naučí pracovat s nejčastěji používanými programy, komponentami počítače a periferními zařízeními tak, aby se jim počítač stal v praxi i životě dobrým pomocníkem.


PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Předmět je zaměřen na využívání výpočetní techniky pro různé druhy komunikace jako jsou psaná a e-mailová komunikace a komunikace pomocí IM a VoIP. Žáci se seznámí s typografickými pravidly pro psaní dokumentů, programy kancelářských balíků (včetně prezentování tématu před publikem), e-mailovými a instant-messagingovými klienty. Po absolvování předmětu budou žáci schopni efektivně a aktivně využívat počítač pro komunikaci a prezentování.